Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Priručnik za odnose sa medijima za organizacije civilnogdruštva

Ova publikacija je objavljena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranica isključiva je odgovornost SIPU International-a i partnera u konzorcijumu te ne odražava stavove Evropske unije.

Article Image

Mnoge organizacije rade odlično, ali ne uspevaju dobro da prenesu svoju poruku javnosti. Stoga je namena ovog priručnika o medijima da organizacijama pruži pregled glavnih instrumenata komunikacije. Kada smo počeli da radimo na ovom Priručniku, namera nam je bila da ga napišemo jednostavnim, svakodnevnim jezikom razumljivim svima.

Priručnik je prvenstveno namenjen zaposlenima i članovima organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj.

Priručnik će vas, između ostalog, sprovesti kroz proces izrade komunikacijske strategije, utvrđivanja aktera, definisanja poruka, izgradnje odnosa s medijima i pisanja sadržaja za medije i internet.

S obzirom na razvoj društvenih medija i otvorene izvore dostupne na internetu, pokušali smo da napravimo pregled instrumenata komunikacije koji su na raspolaganju u toj oblasti. Uključili smo mnogobrojne savete, preporuke i primere.

Nadamo se da će ovaj materijal biti koristan svakom početniku u komunikaciji i odnosima s javnošću (PR).

Download: Priručnik za odnose sa medijima