Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Manual për Marrëdhëniet me Publikun

Ky publikim është përgaditur me asistencë nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e SIPU International dhe partnerëve të tij dhe në asnjë mënyrë nuk paraqet pikpamjet e Bashkimit Evropian.

Article Image

Me qëllim që t’i ndihmojë OSHC-të e vendeve të rajonit që mbështeten nga instrumenti i para-aderimit (IPA), projekti TACSO ka ndërmarrë aktivitete për të përmirësuar aftësitë e komunikimit dhe ka përgatitur këtë manual për komunikim me media, në mënyrë që t’u ofrojmë OSHC-ve mjetet e nevojshme për t’i ndihmuar ato që të ballafaqohen me sfidat e punës së përditshme në komunikimin me publikun dhe t’i përcjellin informatat në mënyrë të shpejtë dhe efikase.

Download: Manual për Marrëdhëniet me Publikun