Техничка поддршка
за граѓанските организации

Прирачник за односи со медиумите за граѓанските организации

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на SIPU International и партнерите на конзорциумот и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.

Article Image

Во текот на воспоставување на ТАКСО проектот, се забележа дека постојат врски кои недостасуваат во однос на односите меѓу ГО од една страна и медиумите од друга страна. Со цел да се обезбеди поструктуирана поддршка, проектот одлучи да ја истражи врската која што недостасува.

Резултатот од оваа истражување е извештајот “Врската која недостасува: односи меѓу ГО и медиуми”. Овој извештај е направен во текот на летото 2012 година како дел од истражувањето на односите и мислењата што медиумите ги имаат кон ГО, видливоста на ГО во медиумите и мислењето на ГО за улогата на медиумите во Западен Балкан и Турција.

Наодите јасно ја покажуваат врската која недостасува, што покажува дека е недостаток на разбирање и лоша комуникација помеѓу ГО и медиумите и обратно.

Со цел да им се помогне на ГО во регионот во рамки на Инструментот за предпристапна помош (ИПА), ТАКСО направи напор да создаде Прирачник за комуникациски вештини и медиуми, со цел да им обезбеди на ГО алатки кои ќе им помогнат да го надминат еден од најважните редизвици во нивната секојдневна работа и во информатичкото општество кое брзо напредува.

Download: Прирачник за односи со медиумите