Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Avokimi dhe Ndikimi në Politika për Ndryshime Sociale

Shkurt, ne duhet të jemi të ndërvarur nëse dëshirojmë që të arrijmë ndryshime përmbajtësore dhe ta konsolidojmë ndryshimin e fuqizuar.

Article Image

Doracaku që keni në dorë Avokimi dhe Ndikimi në Politika për Ndryshime Sociale synon që t’i përmirësojë shkathtësitë avokuese të OSHC-ve si dhe ndikimin e tyre në politikat publike për të kontribuar në transformimin social.


Download: Avokimi dhe Ndikimi në Politika për Ndryshime Sociale

Njohuritë dhe aftësitë në këtë doracak paraqesin vite të përvojës së MDF-së dhe autorët, duke i kombinuar njohuritë e tyre mbi avokimin dhe ndikimin në politika, si teorike ashtu edhe praktike, si dhe njohuritë mbi Planifikim, Monitorim dhe Vlerësim.