Техничка поддршка
за граѓанските организации

Застапување и влијание врз политиката за општествена промена

Накратко, треба да станеме меѓусебно зависни, ако сакаме да постигнеме одржлива промена и да ја консолидираме промената.

Article Image

Поради тоа, во денешно време застапувањето и влијанието врз политиката се клучни за секој претприемач, политичар или граѓанска група. Претставува предизвик да се соберат заедно различни засегнати страни за да дискутираат, да се информираат и да влијаат врз оние кои носат одлуки на што е можно поширока основа за различни позадини и интереси, со цел да се донесе информирана одлука. Без застапување и влијание врз политиката, ќе трпи квалитетот на одлучувањето.

Овој прирачник ќе ви помогне да ги подобрите квалитетот и ефективноста на вашето застапување и влијание врз политиката на веродостоен, легитимен и одговорен начин.

Download: Застапување и влијание врз политиката за општествена промена