Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Sigurimi i fondeve dhe aksesi në fondet e BE-së

Article Image

Qëllimi i këtij manuali, të titulluar Sigurimi i fondeve dhe aksesi në fondet e BE-së, është që të rrisë kapacitetet e OSHC-ve për të siguruar më shumë fonde, si në përgjithësi, ashtu edhe financime nga BE-ja, në mënyrë që të mund të rritet jetëgjatësia e organizatave të tyre.

Lexuesit duhet t’i përshtasin lirisht Konceptet dhe Mjetet me situatën specifike në vendet e tyre, t’i plotësojnë ato me njohuritë dhe eksperiencën që kanë, dhe gjithashtu të ndajnë dijet, aftësitë dhe eksperiencën e tyre me kolegët.

Download: Sigurimi i fondeve dhe aksesi në fondet e BE-së