Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Ngritja e Fondeve dhe Qasja në fonde të BE-së

Ne sinqerisht shpresojmë se ky doracak do të jetë i dobishëm për punën tuaj.

Article Image

Qëllimi i doracakut aktual të quajtur Ngritja e fondeve dhe Qasja në fonde të BE-së është që ti rrisë kapacitetet e OSHC-ve në ngritjen e fondeve në përgjithësi si dhe të atyre të BE-së në mënyrë që të rritet edhe qëndrueshmëria e vetë organizatave.


Download: Ngritja e Fondeve dhe Qasja në fonde të BE-së