Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvoj i upravljanje projektima finansiranim iz sredstava EU

Evropska unija zasnovana je na principima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, kao i vladavine zakona.

Article Image

Među ovim fundamentalnim slobodama nalazi se i pravo građana da formiraju udruženja koja streme ka zajedničkom cilju i koja poštuju gore navedene principe. Sastavili smo ovaj vodič u nadi da će on pomoći u osvjetljavanju i razjašnjenju ovog procesa.

Vodič i Set alata koji se nalazi na njegovom kraju namijenjeni su pomaganju OCD iz regiona zapadnog Balkana i Turske da razumiju proces pristupa i kasnijeg uspješnog rukovođenja sredstvima EU. Ovo nije sveobuhvatna lista svih postojećih izvora EU sredstava, niti može garantovati uspješnost pri podnošenju prijedloga projekata finansiranih iz EU sredstava.

Njegova je svrha da ukaže organizacijama kako mogu postati efikasnije i efektivnije u pristupanju i rukovođenju sredstvima EU.

Download: Vodič