Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Shkrimi dhe Menaxhimi i Projekteve të Financuara nga BE

Article Image

Qëllimi i këtij manuali, të titulluar Hartimi dhe menaxhimi i projekteve të financuara nga BE, është që të rrisë kapacitetet e brendshme të OSHC-ve në fushën e aksesit dhe të menaxhimit të projekteve të financuara nga BE.

Download: Manuali

Manuali përbëhet nga tre seksione: së pari, hyrja e cila shpjegon natyrën e financimeve të BE-së dhe mundësitë specifike në rajon; së dyti, pjesa që përshkruan se si OSHC-të mund të drejtojnë veten e tyre gjatë rrugëtimit qysh prej fillimit të procesit të identifikimit të mundësive për financim e deri në fazën përfundimtare, kur ato raportojnë mbi fondet e shpenzuara; dhe, së treti, një seksion i shkurtër për të shpjeguar se si duhet të përdoret Udhëzuesi shoqërues, e në fund një fjalorth termash dhe referencash.