Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Hartimi dhe Menaxhimi i projekteve të financuara nga BE-ja

Article Image

Doracaku aktual, ‘Hartimi dhe Menaxhimi i projekteve të financuara nga BE-ja’, ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve në fushën e qasjes dhe menaxhimit të projekteve të financuara nga BE-ja.

Doracaku përbëhët nga tre seksione: së pari, kjo hyrje e cila sqaron natyrën e financimit nga BE-ja dhe mundësitë specifike në regjion; e dyta, seksioni që përshkruan se si OSHC-të mund ta drejtojnë rrugën e tyre që nga fillimi i procesit të identifikimit të mundësive financiare e deri në fund, kur ato raportojnë për fondet e shpenzuara; dhe e treta, një seksion i shkurtë i cili sqaron përdorimin e Instrumenteve, dhe së fundi është fjalori i termave dhe referencave.

Download: Hartimi dhe Menaxhimi i projekteve të financuara nga BE-ja