Техничка поддршка
за граѓанските организации

Развивање и управување со проекти финансирани од ЕУ

Article Image

Европската Унија е заснована на начелата на слобода, демократија, почитување на човековите права и фундаменталните слободи и владеење на правото. Меѓу овие фундаментални слободи е и правото на граѓаните да формираат здруженија кои следат заедничка цел и кои ги почитуваат горенаведените начела. Исто така, граѓаните имаат право активно да учествуваат во општеството и да бидат вклучени во политички партии и синдикати.

Прирачникот е составен од три дела:

  • прво, овој вовед којшто ја објаснува природата на финансирањето од ЕУ и специфичните можности во регионот;
  • второ, дел којшто објаснува како ГО можат да се движат по патот од самиот почеток на процесот на идентификување на можности за финансирање, па до самиот крај, каде што тие поднесуваат извештај за потрошените средства;
  • и трето, краток дел кој објаснува како да се користи придружниот пакет со алатки, и на крајот поимник со термини и референци

Download: Прирачникот