Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

OSHC-të dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve

Pjesëmarrja Qytetare dhe Solidariteti, apo çka mund të ndodh nëse ne nuk marrim pjesë në procesin e vendimmarrjes!

Article Image

Timuri e sjell një elefant në një fshat të vogël në Anadolli të quajtur Aksehir. Kafsha gjigante lihet e vetme që të bredh përreth kudo që dëshiron. Kështu që shkatërrohen të gjitha fushat, vreshtat, kopshtet me perime. Përveç kësaj, njerëzit e varfër të Aksehirit duhet ta ushqejnë kafshën. Për një kohë të shkurtë, elefanti i Timurit u shndërrua në problemin e parë dhe kryesor të Aksehirit...

Ky doracak nuk paraqet vendin për t’i debatuar plotësisht kuptimet e disa koncepteve fundamentale në të cilat bazohet pjesëmarrja qytetare. Megjithatë, paragrafët hyrës më lartë shërbejnë si një fillim i mirë për stafin dhe anëtarët e OSHC-ve për t’i diskutuar dhe identifikuar kuptimet më të shpeshta për konceptin e ‘qeverisjes’, ‘demokracisë përfaqësuese’, dhe ‘pjesëmarrjes’.

Download: OSHC-të dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve