Техничка поддршка
за граѓанските организации

ГО и у чество на граѓаните

Овој прирачник Учество на граѓаните во процесите на одлучување има за цел да ги зголеми капацитетите на ГО во областа на учесто на граѓаните во процесите на донесување одлуки.

Article Image

Една од важните улоги на граѓанските организации (ГО) и во ЕУ и глобално е всушност олеснувањето на учеството на граѓаните во процесите на донесување на одлуки, без разлика дали се на локално, провинциско, национално, па дури и на меѓународно ниво. Сепак, ова е улогата која ГО често се борат да ја исполнат ефективно, а тоа е особен предизвик за капацитетот на ГО во земјите во транзиција.

Download: ГО и у чество на граѓаните прирачник