Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

EU POZIVI

ReLOaD projekat: Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi

Javni poziv organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama i pojedincima za članstvo u Savjetodavnoj grupi ReLOaD projekta u Bosni i Hercegovini

Cilj ReLOaD programa je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS).

Ovakav način finansiranja je usmjeren ka većem učešću građana u procesima donošenja odluka te unapređenju usluga koje pružaju OCD u lokalnim zajednicama. Namjera projekta je da uspostavi održiv i transparentan projektni pristup finansiranju OCD iz općinskih budžeta u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama.

Kao regionalna inicijativa ReLOaD će se provoditi u sljedećim zemljama ZB: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), bivša jugoslovenska republika Makedonija, Crna Gora, Kosovo* (Ovaj naziv ne sadrži pretpostavku o stavovima vezano za status, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a (UNSCR) 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji nezavisnosti Kosova) i Srbija. Predviđeno je da će ReLOaD, tokom 36 mjeseci intervencije, uključiti 50 jedinica lokalne samouprave.U BiH je planirano da u projektu učestvuje minimalno 20 jedinica lokalne samouprave, te 85 organizacija civilnog društva. Posebna pažnja biće posvećena rodnoj ravnopravnosti u svim projektnim ciljevima i aktivnostima.

U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi i Savjetodavna grupa s ciljem pružanja podrške Partnerskom odboru i boljem uticaju projekta na civilno društvo i lokalnu upravu. Savjetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i efektima na civilno društvo i lokalnu upravu. Informacije o odgovornostima, funkcijama i sastavu Savjetodavne grupe se mogu pronaći u Pravilniku Savjetodavne grupe objavljenom na www.ba.undp.org. Savjetodavna grupa će se sastojati od maksimalno 15 članova/ica.

Predstavnik/ca Savjetodavne grupe će učestvovati u radu Partnerskog odbora. Na prvom sastanku Savjetodavne grupe, nominirani članovi će odabrati svog predstavnika/cu u Partnerskom odboru. OCD/akademska institucija može da predloži više kandidata/kinja za člana/icu Savjetodavne grupe međutim iz jedne OCD/akademske zajednice može biti izabran/a samo jedan kandidat/kinja.

Rok: Javni poziv je otvoren od 17. aprila do 5. maja 2017. godine.

Način predaje dokumentacije:
Kandidovanje za člana/cu Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu registry.ba@undp.org, lično na protokol UNDP-a u BiH ili putem pošte na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH)
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
s napomenom: “Kandidatura za člana/icu Savjetodavne grupe - ReLOaD projekat”.

UNDP BiH će u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kinje obavijestiti izabrane kandidate/kinje o rezultatima odabira.

Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Savjetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: registry.ba@undp.org.

Dokumenti za prijavu mogu se preuzeti na ovoj stranici.