Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Komunikacija sa partnerima/interesnim zajednicama i korisnicima

OCD se često posmatraju kao nosioci promjene u zajednici. To se najviše odnosi na direktan kontakt sa građanima i njihovom sposobnošću da razumiju potrebe običnih građana više nego što to čine državni sistemi ili političke partije. Stoga, ne bi bilo iznenađujuće zaključiti da se OCD često posmatraju kao mostovi u našim zajednicama ili kanali komunikacije koji takođe imaju drugu svrhu. Ta svrha jeste stvaranje foruma za rješavanje problema tako da ih takođe možemo posmatrati kao mostove koji se pokreću. Da li OCD funkcionišu ili postoje bez veza sa zajednicama? Ovo je legitimno pitanje, jer većina aktivista vjeruje da se OCD oslanjaju na svoje zajednice da daju legitimitet i svrhu njihovom radu.

Zajedno sa predstavnicima OCD iz regiona, TACSO je uložio napore da se stavi akcenat na značaj izgradnje zajednice i komunikaciju. Regionalna konferencija pod nazivom: Izgradnja zajednice i komunikacija organizacija civilnog drušva, organizovana je u Sarajevu (novembar 2015).

Preuzimanje: Regional Conference Community Building and CSOs' Communication (engleski)

Glavni proizvod ovog događaja je bio Almanah, izgradnja zajednice i komunikacija sa OCD-ovima. Almanah sadrži informacije sa konferencijskih radnih grupa na različite teme od značaja za razvoj odnosa zajednice kao i najboljih praksi.

PreuzimanjeAlmanah - Izgradnja zajednice i komunikacija sa OCD-ovima (engleski)