Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Komunikacija sa partnerima/interesnim stranama i korisnicima

OCD se često posmatraju kao nosioci promene u zajednici. To se najviše odnosi na direktan kontakt sa građanima i njihovu sposobnost da razumeju potrebe običnih građana više nego što to čine državni sistemi ili političke partije. Stoga, ne bi bilo iznenađujuće zaključiti da se OCD često posmatraju kao mostovi u našim zajednicama ili kanali komunikacije koji takođe imaju drugu svrhu. Ta svrha jeste stvaranje foruma za rešavanje problema tako da ih takođe možemo posmatrati kao mostove koji se pokreću. Da li OCD funkcionišu ili postoje bez veza sa zajednicama? Ovo je legitimno pitanje, jer većina aktivista veruje da se OCD oslanjaju na svoje zajednice da daju legitimitet i svrhu njihovom radu.

Zajedno sa predstavnicima OCD iz regiona, TACSO je uložio napore da se stavi akcenat na značaj izgradnje zajednice i komunikaciju. Regionalna konferencija pod nazivom: Izgradnja zajednice i komunikacija organizacija civilnog drušva, organizovana je u Sarajevu (novembar 2015).

PogledajViše

Glavni proizvod ovog događaja bio je Zbornik: Izgradnja zajednice i komunikacija OCD. Zbornik obuhvata inpute sa radnih grupa u okviru konferencije koje su se bavile različitim temama od značaja za razvoj odnosa u zajednici, kao i najbolje prakse.

PreuzetiZbornik - Izgradnja zajednice i komunikacija organizacija civilnog društva