Техничка поддршка
за граѓанските организации

Врски помеѓу граѓанските организации и медиумите

Многу организации одлично работат, но слабо се продаваат кога треба да ја пренесат својата порака. Поради оваа причина, ТАКСО изработи Прирачник за односи со медиумите за ГО  со цел да им обезбеди на организациите преглед на главните комуникациски алатки и техники.

Download: Прирачник за односи со медиуми за ГО