Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvijanje komunikacjiske strategije

Kroz rad TACSO i na osnovu povratnih informacija, zabilježeno je da se mnoge OCD bore sa uspostavljanjem strategije u oblasti komuniciranja svog rada. U namjeri da se pojednostavi proces u najvećoj mogućoj mjeri, TACSO je pripremio Smjernice za pripremu komunikacione strategije. Ove smjernice sadrže detaljnije informacije o procesu izrade strategije, definiciji ciljeva, postavljanju rokova i evaluaciji.

Izrada komunikacione strategije nije ni umjetnost ni nauka, i postoji mnogo različitih načina da se pristupi ovom zadatku. Prilike za stvaranjem uticaja i mogućnosti da se glas organizacije čuje mogu se javiti neočekivano. Stoga je važno imati spremnu strategiju tako da se mogu povećati šanse za tim prilikama i iskoristiti ih kada se jave.

Ovaj postupni vodič treba koristiti kao referencu. Obrazac koji je dat na kraju pomoći će prilikom aktualizovanja komunikacione strategije organizacija.   

Bez obzira na to da li se strategija radi za određeni period, za isti period kao organizaciona strategija ili za određeni projekat, ona treba da sadrži sljedeće:

  1. Navođenje svrhe;
  2. Analizu situacije;
  3. Dugoročne ciljeve i ciljeve komunikacije;
  4. Publiku;
  5. Poruke;
  6. Alatke i aktivnosti;
  7. Resurse;
  8. Vremenske okvire;
  9. Evaluaciju.

 

Preuzimanje: Smjernice za razvoj komunikacijske strategije (engleski)