Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Izrada komunikacione strategije

Kroz rad TACSO i na osnovu povratnih informacija, zabeleženo je da se mnoge OCD bore sa uspostavljanjem strategije u oblasti komuniciranja svog rada. U nameri da se proces pojednostavi u najvećoj mogućoj meri, TACSO je pripremio Smernice za pripremu komunikacione strategije. Ove smernice sadrže detaljnije informacije o procesu izrade strategije, definiciji ciljeva, postavljanju rokova i evaluaciji.

Izrada komunikacione strategije nije ni umetnost ni nauka, i postoji mnogo različitih načina da se pristupi ovom zadatku. Prilike za stvaranje uticaja i mogućnosti da se glas organizacije čuje mogu se javiti neočekivano. Stoga je važno imati spremnu strategiju tako da se mogu povećati šanse za te prilike i iskoristiti ih kada se jave.

Ovaj postupni vodič treba koristiti kao referencu. Obrazac koji je dat na kraju pomoći će prilikom aktuelizovanja komunikacione strategije organizacija.   

Bez obzira na to da li se strategija radi za određeni period, za isti period kao organizaciona strategija ili za određeni projekat, ona treba da sadrži sledeće:

  1. Navođenje svrhe;
  2. Analizu situacije;
  3. Dugoročne ciljeve i ciljeve komunikacije;
  4. Publiku;
  5. Poruke;
  6. Alatke i aktivnosti;
  7. Resurse;
  8. Vremenske okvire;
  9. Evaluaciju.

Preuzeti: Smernice za izradu komunikacione strategije