Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvijanje komunikacjiske strategije

Kroz rad TACSO-a i na osnovu povratnih informacija, primijećeno je da mnogi OCD-ovi imaju poteškoća sa utvrđivanjem strategije u oblasti komunikacije u svom radu. U namjeri da se proces u najvećoj mjeri pojednostavi, TACSO je izradio Smjernice za razvoj komunikacijske strategije. Ove smjernice sadrže detaljnije informacije o procesu kreiranja strategije, definiranju ciljeva, određivanju rokova i evaluaciji.

Izrada strategije komunikacije je umjetnost a ne nauka, i postoji mnogo različitih načina da se pristupi tom zadatku. Mogu se javiti neočekivane mogućnosti za uticaj i širenje glasa organizacije. Stoga je važno imati strategiju kako bi se povećali izgledi za takve mogućnosti, ali i kako bi se one što bolje iskoristile kada se jave.

Ovo korak-po-korak uputstvo treba koristiti kao referencu. Obrazac koji se nalazi na kraju dokumenta će pomoći u aktualiziranju komunikacijske strategije organizacije. 

Bez obzira na to da li se strategija razrađuje za određeni period, za isti vremenskom periodu kao organizaciona strategija, ili za određeni projekat, trebalo bi da sadrži sljedeće:

  1. Opis svrhe;
  2. Analizu trenutnog stanja;
  3. Ciljevi i zadaci komunikacije;
  4. Publika;
  5. Poruke;
  6. Alati i aktivnosti;
  7. Resursi;
  8. Vremenski rasporedi;
  9. Evaluacija.

Preuzimanje: Smjernice za razvoj komunikacijske strategije (engleski)