Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Odnosi s javnošću

Odnosi sa javnošću su strateški komunikacioni proces kojim se grade odnosi od međusobne koristi između organizacija i njihove javnosti. Dobro osmišljeni, kreativni plan za OCD unaprediće njene odnose sa javnošću kroz sposobnost stvaranja jake, pozitivne reputacije za dotičnu organizaciju. Odnosi sa javnošću nisu samo odnosi sa medijima ili društvenim mrežama, to je takođe skup aktivnosti koji obuhvata spoljašnju i unutrašnju komunikaciju, pažljiv odabir javnosti i osmišljavanje poruka za svaku identifikovanu javnost.