Техничка поддршка
за граѓанските организации

Односи со јавност

Односите со јавноста претставуваат стратешки комуникциски процеси кои градат корисни меѓусебни односи меѓу организациите и нивната публика. Осмислен и креативен комуникациски план за ГОќе ги подобри односите со јавноста на ГО преку способноста да се создаде силна и позитивна репутација на ГО. Односите со јавноста не се само односи со медиумите или интеракција на социјалните медиуми, тие исто така се збир на активности кои вклучуваат надворешна и внатрешна комуникација, внимателен избор на публики и концепирање на пораки за секоја идентификувана публика