Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Upotreba kanala komunikacije

Da bi OCD na najbolji način iskoristile svoju strategiju izveštavanja, potrebno je da razumeju kojim se kanalima komunikacije najpre dolazi do zainteresovanih strana i publike. Kanal komunikacije je medijum putem kog se poruka šalje nameravanoj publici, kao što su štampani mediji, emitovanje ili elektronski mediji.

Iako su mediji jedan od glavnih kanala za OCD u regionu, važno je da OCD istraže veliki broj ostalih mogućnosti prilikom planiranja i odabira kanala komunikacije. Jedan od glavnih godišnjih TACSO događaja bila je regionalna konferencija pod nazivom Organizacije civilnog društva i dobre prakse upotrebe kanala komunikacije. Cilj ove  konferencije bio je da se okupe predstavnici OCD kako bi se podelile dobre prakse u upotrebi kanala komunikacije sa posebnim akcentom na alatkama društvenih medija.  

PreuzetiDobre prakse