Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Korištenje komunikacijskih kanala

Da bi OCD-ovi maksimizirali svoju strategiju razmjene poruka, potrebno je shvatiti koji su kanali komunikacije najefikasniji za doći do interesnih grupa i publike. Kanal komunikacije je medij kroz koji se poruka prenosi na ciljanu publiku, kao što su štampani mediji, emitirani i elektronski mediji. Iako je mediji jedan od glavnih kanala za OCD-ove u regionu, važno je da oni istraže čitav niz drugih mogućnosti prilikom planiranja i odabira komunikacionog kanala. Jedan od glavnih godišnjih događaja TACSO-a bio je regionalna konferencija pod nazivom Organizacije civilnog društva i dobre prakse u korištenju komunikacijskih kanala.  Cilj konferencije je bio da se okupe predstavnici OCD-ova kako bi se razmijenile dobre prakse u korištenju komunikacionih kanala sa posebnim naglaskom na alate društvenih medija.

VišeRegional Conference: CSOs and Good Practices in the Use of Communication Channels (engleski)