Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

PDV

 

Nakon prvih Smjernica o porezu na dodatu vrijednost (PDV) koje su sačinjene u junu 2011. godine, TACSO Smjernice o PDV se redovno ažuriraju.

Informacije unutar ovog skupa smjernica o oslobađanju od PDV-a za zemlje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) TACSO kancelarija je sakupila u svakoj zemlji, a Regionalna TACSO kancelarija objedinila. Informacije su zasnovane na specifičnim zahtjevima svake zemlje u smislu oslobađanja od PDV-a za projekte koje finansira Evropska unija/IPA.  

Napominjemo da su iskazi dati u smjernicama predočeni kao neformalni savjeti, po najboljem saznanju autora i u dobroj vjeri. Oni nužno ne odražavaju stavove Evropske unije i/ili SIPU International AB i svih TACSO kancelarija. 

PreuzetiSmjernice o procedurama oslobađanja od PDV-a projekata IPA zemalja koji se finansiraju sredstvima EU - januar 2016. godine

SIPU International AB kao i TACSO kancelarije odriču se svake odgovornosti za efekte savjeta čija je upotreba isključiv rizik primalaca. Za više informacija kontaktirajte imenovane institucije u vašoj zemlji. 

U slučaju komentara ili izmjena, kontaktirajte nacionalnu ili regionalnu TACSO kancelariju. 

Smjernice iz 20112013 i 2015. godine mogu se naći na odgovarajućim linkovima.