Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

PDV

Nakon prvih Smernica o porezu na dodatu vrednost (PDV) koje su sačinjene u junu 2011. godine, TACSO Smernice o PDV se redovno ažuriraju.

Informacije unutar ovog skupa smernica o oslobađanju od PDV-a za zemlje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) TACSO kancelarija je sakupila u svakoj zemlji, a Regionalna TACSO kancelarija objedinila. Informacije su zasnovane na specifičnim zahtevima svake zemlje u smislu oslobađanja od PDV-a za projekte koje finansira Evropska unija/IPA.  

Napominjemo da su iskazi dati u smernicama predočeni kao neformalni saveti, po najboljem saznanju autora i u dobroj veri. Oni nužno ne odražavaju stavove Evropske unije i/ili SIPU International AB i svih TACSO kancelarija. 

PreuzetiSmernice o procedurama za oslobođenje od PDV-a za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u IPA zemljama – januar 2016. godine

SIPU International AB kao i TACSO kancelarije odriču se svake odgovornosti za efekte saveta čija je upotreba isključiv rizik primalaca. Za više informacija kontaktirajte imenovane institucije u vašoj zemlji. 

U slučaju komentara ili izmena, kontaktirajte nacionalnu ili regionalnu TACSO kancelariju. 

Smernice iz 2011, 2013. i 2015. godine mogu se naći na odgovarajućim linkovima.