Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

TVSH

Pas udhëzimeve të para për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH-në) që janë hartuar në qershor 2011, Udhëzimet e TVSH-së së TACSO-s përditësohen rregullisht.

Informacioni në kuadër të kësaj pakoje të udhëzuesve për përjashtim nga TVSH-ja për Asistencë shteteve në Instrumentin e Para Anëtarësimit (IPA) është mbledhur nga secila zyrë e TACSO-s në atë vend dhe më pas është përpiluar nga Zyra Rajonale e TACSO-s. Informacioni bazohet në kërkesat specifike të secilit vend në lidhje me përjashtimin nga TVSH-ja për projektet e financuara nga Bashkimi Evropian dhe IPA.

Ju lutem vini re se deklaratat brenda udhëzimeve janë ofruar për këshilla jo-formale, marrë parasysh njohuritë më të mira të autorëve dhe në mirëbesim të tyre. Ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose SIPU International AB dhe të gjitha Zyrat e TACSO-s.

Shkarko: Udhëzimet mbi procedurat e përjashtimit nga TVSH për projektet e financuara nga BE në vendet e IPA-së - janar 2016

International AB si dhe zyrat e TACSO-s përjashtojnë të gjitha përgjegjësitë për efektet e këshillave, përdorimi i të cilave është ekskluzivisht në rrezikun e marrësve. Për më shumë informacione kontaktoni me institucionet relevante në vendin tuaj.

Në rast të komenteve ose korrigjimeve, ju lutemi kontaktoni zyrën kombëtare dhe rajonale të TACSO-s.

Udhëzimet nga viti 2011, 2013 dhe 2015 mund të gjenden në vegëzat përkatëse.