Техничка поддршка
за граѓанските организации

ДДВ

Следствено на првите Насоки за данок на додадена вредност (ДДВ) кои се изработија во јуни 2011 година, Насоките за ДДВ на ТАКСО редовно се ажурираат.

Информациите во рамки на овој збир на насоки за Ослободувањето од ДДВза земјите на Инструментот за предпристапна помош (ИПА) беа собрани од страна на секоја од националните канцеларии на ТАКСО и компилирани од страна на регионалната канцеларија на ТАКСО. Информациите се базираат на специфичните барања на секоја од земјите во однос на одлободувањето од ДДВ за проектите кои се финансирани од Европската Унија/ИПА.

Ве молиме да имате предвид дека изјавите во рамки на насоките се обезбедени како неофицијални совети, врз основа на најдобрите познавања на авторите и нивната добра намера. Тие на никаков начин не гиизразуваат гледиштата на Европската Унија и/или СИПУ Интернешнал АБ и сите канцеларии на ТАКСО

Download: Насоки за постапките за ослободување од ДДВ за проекти кои се финансирани од ЕУ во ИПА земјите - јануари 2016 год.

СИПУ Интернешнал АБ, како и канцелариите на ТАКСО се оградуваат од сета одговорност за ефектите на советите чие користење е исклучително на сопствен ризик на примачите. Ве молиме да се обратите до надлежните институции во вашата земја за повеќе информации

Во случај на коментари и корекции, ве молиме да ја контактирате националната и регионалната канцеларија на ТАКСО

Насоките од 20112013 и 2015 можеда се најдат на соодветните линкови.