Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Zagovaranje i lobiranje

 Organizacije civilnog društva su značajan faktor u procesu evropskih integracija. One predstavljaju interese, potrebe i zabrinutosti njihovih klijenata. One osnažuju ljude i organizacije u borbi protiv siromaštva i u promovisanju ljudskih prava, demokratije i drugih ključnih vrijednosti, koje treba da pruže podršku pridruživanju Evropskoj uniji. Zagovaranje i lobiranje organizacija civilog društva treba da dodaju vrijednost obezbjeđivanju da i opšta javnost i državni organi razumiju i pomažu njihov uzrok, dobijanje snage i kredibiliteta.

 

Razlike između zagovaranja i lobiranja

Ciljevi zagovaranja i lobiranja su slični, ali su procesi različiti. Zagovaranje je pokušaj da se izazove političko djelovanje korišćenjem metoda kao što su građansko obrazovanje i javne kampanje koje utiču na donosioce odluka.

Lobiranje upućuje na uticaj na vladu i njene lidere.

Postoje dvije vrste lobiranja:

  • Direktno lobiranje;
  • „Grassroots“ lobiranje.

Direktno lobiranje predstavlja saopštavanje sopstvenih stavova zakonodavcu ili članu zaposlenih ili bilo kom drugom državnom službeniku koji može pomoći da se izradi zakon. Da bi se ova komunikacija smatrala direktnim lobiranjem, mora upućivati na konkretne zakone i mora odražavati stav o takvim zakonima. 

„Grassroots“ lobiranjem se nastoji uticati na javnost da iskaže poseban stav prema zakonodavcima o konkretnom zakonskom predlogu. Da bi se smatrala „grassroots“ lobiranjem, komunikacija se mora odnositi konkretan zakon, mora odražavati stav o tom zakonu i mora podsticati primaoca komunikacije da preduzme aktivnosti u pogledu tog zakona.

Zagovaranje je širi skup aktivnosti usmjerenih na promjenu javnog mnjenja ili na dobijanje podrške javnosti.

Strategija zagovaranja može obuhvatati aktivnosti kao što su:

  • Novinski članci;
  • Prilozi o tome kako se pomoglo pojedincu ili grupi, odnosno kakvu su korist imali od organizacije ili djelovanja;
  • Raspodjela promotivnog materijala, itd.

 

Priručnik o zagovaranju i uticaju na politiku u cilju društvene promjene

Ovaj Priručnik o zagovaranju i uticaju na politiku u cilju društvene promjene ima za cilj podizanje vještina zagovaranja OCD, kao i uticanje na javne politike kako bi se doprinijelo društvenoj transformaciji.

Preuzeti: Priručnik o zagovaranju i uticaju na politiku u cilju društvene promjene

Vodič za trenere: Zagovaranje i uticanje na politiku

TACSO je takođe pripremio vodič kao onlajn resurs koji će pratiti Priručnik o zagovaranju i uticaju na politiku u cilju društvene promjene.

Preuzeti:  Vodič za trenere: Zagovaranje i uticanje na politiku

Regionalna obuka o zagovaranju i lobiranju održana je u aprilu 2010. godine u Tirani, a imala je za cilj osnaživanje kapaciteta OCD u oblasti zagovaranja i uticanja na politiku u cilju društvene promjene, kao i omogućavanje konkretnih alatki i modela učesnicima za praktičnu primjenu.

U nastavku su dostupni snimci sa obuke:

Pogledajte: Uticanje na politike I

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje I

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje II

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje III

 

Regionalna obuka o zagovaranju i lobiranju za Okvirne ugovore o partnerstvu i dugoročne grantove održana je u februaru 2016. godine.