Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Avokatësia dhe lobimi

Organizatat e shoqërisë civile janë faktor i rëndësishëm në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ato përfaqësojnë interesat, nevojat dhe shqetësimet e zonave të tyre. Ato fuqizojnë njerëzit dhe organizatat në luftën kundër varfërisë dhe në promovimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe vlerave të tjera themelore, të cilat duhet të mbështesin aderimin në Bashkimin Evropian. Aktivitetet e avokimit dhe lobimit të shoqërisë civile duhet të shtojnë vlerë për të siguruar që publiku i gjerë dhe autoritetet publike e kuptojnë dhe mbështesin kauzën e tyre, duke fituar fuqi dhe besueshmëri.

Dallimet ndërmjet avokimit dhe lobimit

Qëllimet e avokimit dhe lobimit janë të ngjashme, por proceset janë të ndryshme. Avokimi po përpiqet të shkaktojë veprim politik duke përdorur metoda të tilla si edukimi civil dhe fushata publike që ndikojnë tek vendimmarrësit. Lobimi i referohet ndikimit të qeverisë dhe udhëheqësve të saj.

Ekzistojnë dy lloje të lobimit:

  • Lobimi i drejtpërdrejtë
  • Lobimi bazik.

Lobimi i drejtpërdrejtë është komunikimi i pikëpamjeve tuaja ndaj një ligjvënësi ose anëtari të stafit ose ndonjë punonjësi tjetër qeveritar që mund të ndihmojë në zhvillimin e legjislacionit. Në mënyrë që ky komunikim të konsiderohet lobim i drejtpërdrejtë, ai duhet t'i referohet legjislacionit specifik dhe duhet të pasqyrojë një pikëpamje për atë legjislacion.

Lobimi bazik përpiqet të ndikojë në publik për të shprehur një pikëpamje të veçantë për ligjvënësit e tyre për një propozim specifik legjislativ. Për t'u marrë parasysh lobimi në nivel lokal, komunikimi duhet t'i referohet legjislacionit specifik, duhet të pasqyrojë një pikëpamje mbi legjislacionin dhe duhet të inkurajojë marrësin e komunikimit që të ndërmarrë veprime në lidhje me legjislacionin.

Avokimi është një grup më i gjerë veprimtarish që kanë për qëllim ndryshimin e opinionit publik për të përfituar mbështetjen e publikut. Strategjia e Avokimit mund të përfshijë aktivitete të tilla si:

  • Artikuj në gazeta,
  • Tregime për mënyrën se si një individ ose grup është ndihmuar apo ka përfituar nga organizata ose veprimi;
  • Shpërndarja e materialeve promovuese, etj.

Manuali për Avokim dhe Ndikimi i Politikave për Ndryshimet Sociale

Manuali i tanishëm për Avokim dhe Ndikimi i Politikave për Ndryshime Sociale synon të rrisë shkathtësitë e avokimit të OSHC-ve, si dhe të ndikojë në politikat publike në mënyrë që të kontribuojë në transformimin social.

Shkarko: Manualin për Avokim dhe Ndikimin e Politikave për Ndryshimet Sociale

Avokimi dhe ndikimi në politika

TACSO ka zhvilluar edhe udhëzuesin si një burim online për të shoqëruar manualin e TACSO-s, Avokimi dhe Ndikimii Politikave për Ndryshimet Sociale.

Shkarko: Udhëzuesin për Trajnerët - Avokimi dhe ndikimi në politika

Trajnimi Rajonal për Avokim dhe Lobim është mbajtur në prill të vitit 2010 në Tiranë dhe kishte për qëllim forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve në avokimin dhe ndikimin e politikës për ndryshimet sociale si dhe ofrimin e mjeteve dhe modeleve konkrete pjesëmarrësve për aplikim praktik. nga trajnimi në dispozicion janë vetëm videot:

Shiko: Ndikimin në Politika I

Shiko: Avokimin Strategjik dhe Efektiv I

Shiko: Avokimin Strategjik dhe Efektiv II

Shiko: Avokimin Strategjik dhe Efektiv III

Trajnim rajonal për avokim dhe lobim për Marrëveshjet Kornizë të Partneritetit dhe Grantet afatgjata janë mbajtur në shkurt të vitit 2016.