Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Zagovaranje i lobiranje

Organizacije civilnog društva predstavljaju važan faktor u procesu integracije Evropske unije. One predstavljaju interese, potrebe i izazove svojih članova. One osnažuju pojedince i organizacije u borbi protiv siromaštva i promoviranju ljudskih prava, demokratskih i drugih suštinskih vrijednosti, čime se pruža podrška pristupu Evropskoj uniji. Aktivnosti zagovaranja i lobiranja organizacija civilnog društva treba da daju dodanu vrijednost kako bi osigurale da i opća javnost i organi vlasti razumiju i podržavaju njihovu ideju, čime stiču snagu i kredibilitet.

Razlika između zagovaranja i lobiranja

Ciljevi zastupanja i lobiranja su slični, ali procesi su različiti. Zagovaranje pokušava da izazove političke akcije koristeći metode kao što su građansko obrazovanje i javne kampanje da utiču na donosioce odluka.
Lobiranje podrazumijeva uticanje na vlast i njene vođe.

Postoje dva tipa lobiranja:

  • Direktno lobiranje;
  • Lobiranje u lokalnoj zajednici (grassroots);

Direktno lobiranje je komuniciranje svojih viđenja zakonodavcu ili članu osoblja ili nekom državnom službeniku koji može pomoći u izradi zakonodavstva. Da bi se komunikacija smatrala direktnim lobiranjem, ona mora da se odnosi na specifično zakonodavstvo, ona mora odražavati stav o tom konkretnom zakonodavstvu.

Lobiranje u lokalnoj zajednici (eng. grassroots lobbying) je pokušaj da se utiče na javnost izražavanjem viđenja određenog prijedloga zakona nadležnim zakonodavcima. Da bi se komunikacija smatrala lobiranjem u lokalnoj zajednici, ona mora da se odnosi na specifično zakonodavstvo, ona mora odražavati stav o zakonodavstvu i mora podstaći primaoca komunikacije da preduzme mere u pogledu zakonodavstva.

Zagovaranje je spektar aktivnosti usmjerenih ka promjeni javnom mnjenja ili pridobivanju podrške javnosti.
Strategija zagovaranja može obuhvatati aktivnosti kao što su:

  • Članci u novinama;
  • Objavljivanje priča o tome kako je pojedinac ili organizacija dobio pomoć ili je dobio neku drugu korist od organizacije ili akcije;
  • Distribucija promotivnih materijala, itd.

Priručnik o zagovaranju i uticaju na politike za društvene promjene

Ovaj Priručnik o zagovaranju i uticaju na politike za društvene promjene ima za cilj povećanje vještina zagovaranja OCD-a, kao i njihov uticaj na javne politike kako se doprinijelo društvenoj transformaciji.

PreuzimanjePriručnik o zagovaranju i uticaju na politike za društvene promjene

Upute za instruktore: Zagovaranje i uticaj na politike

TACSO je takođe razvio vodič kao onlajn resurs koji prati priručnik TACSO-a o razvoju i upravljanju na temu:Zagovaranje i uticaj na politike.

Preuzimanje: Upute za instruktore: Zagovaranje i uticaj na politike

Regionalna edukacija o zagovaranju i lobiranju održana je u aprilu 2010. godine u Tirani, s ciljem jačanja kapaciteta OCD-ova u zagovaranju i uticanju na politike za ostvarivanje društvene promjene, kao i pružanja konkretnih alata i modela za praktičnu primjenu.

U nastavku su navedeni dostupni video materijali sa obuke:

Pogledajte: Uticanje na politike I

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje I

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje II

Pogledajte: Strateško i djelotvorno zagovaranje III

Regionalna obuka iz zagovaranja i lobiranja za Okvirne sporazume o partnerstvu i Dugoročne grantove je održana u februaru 2016.