Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Proje Planlama, İzleme ve Değerlendirme

Tekil STK’lar ele alındığında, AB kurumlarında yatırım kararlarının nasıl alındığını ve AB fonları için başarılı bir başvurunun nasıl yapılacağını anlamak çok güç olabilir. Nitekim pek çok STK açısından bu güçlük çözümü mümkün olmayan gizemli bir konu olarak görülmektedir. Batı Balkanlar ve Türkiye’deki (WBT) kuruluşlar söz konusu olduğunda bu ülkeler coğrafi ve gündemdeki katılım süreci açısından AB’ye yakın olsalar bile AB kaynaklarından yararlanma süreci gizemli ve usandırıcı gibi görünebilir.

Elkitabını bu süreci netleştirmek ve açıklamak için hazırladık. Elkitabı ve yanındaki araç takımı, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki STK’ların katılım sürecini ve ardından gelen AB fonlarının başarılı yönetimi konusunu daha iyi kavramalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  Burada, AB fonlarına yönelik kapsamlı bir kılavuz söz konusu olmadığı gibi yapılacak başvurular için bir başarı güvencesi de getirilmemektedir. Amaç, AB fonlarına erişimde ve bu fonların yönetiminde nasıl etkili ve etkin olunabileceğini STK’lara göstermektir.

Elkitabı üç bölümden oluşmaktadır: AB fonlarının niteliğini ve bölgedeki özel fırsatları açıklayan giriş bölümü; ikincisi, finansman kaynaklarını belirleme sürecinin en başından kullanılan fonlarla ilgili rapor verilen son noktaya kadar STK’ların nasıl bir yol izleyeceklerini anlatan bölüm ve son olarak da ekteki araç kutusunun nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir bölümlerle birlikte sözlük ve referanslar.

İndirmek için:  AB Finansmanlı Projelerin Hazırlanması ve Yönetimi Elkitabı

Eğiticiler için Kılavuz: AB Finansmanlı Projelerin Hazırlanması ve Yönetimi

TACSO ayrıca AB Finansmanlı Projelerin Hazırlanması ve Yönetimi elkitabına eşlik edecek online bir kaynak olarak bir kılavuz hazırlamıştır.  Kılavuzun amacı, STK yöneticileri ve personeli ile STK’ların AB kaynaklarına erişim ve bu kaynakları kullanmadaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan yerel eğiticilerin ve danışmanların eğitimlerde kullanabilecekleri bir dizi eğitim yönteminin ve aracının sunulmasıdır.

İndirmek için: Eğiticiler için Kılavuz: AB Finansmanlı Projelerin Hazırlanması ve Yönetimi 

İzleme ve Değerlendirme (İ/D): Avrupa Komisyonu’nun(AK) bu alandaki yardımları uzun süredir devam etmektedir ve aynı alanda çeşitli İ/D yöntemleri geliştirilmiştir. Amaçlanan, yapılan yardımların izleme ve değerlendirilmesini güçlendirmek, böylece saydamlığın ve hesap verebilirliğin daha ileriye taşınmasına katkıda bulunmaktır. AK’nin 1999’daki İ/D sistemi asıl olarak ilerlemeye ve etkinliğe odaklıyken buradan performans temelli bir izleme sistemine geçilmiştir. 2002 yılı itibarıyla performans temelli ya da “sonuçlara yönelik izleme” sistemi, farklı AK araçları kapsamında finanse edilen çalışmaların değerlendirilmesinde yöntem olarak geniş ölçüde kullanılmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında gerçekleştirilenler de buna dâhildir.

Değerlendirme ile birlikte izleme, AB Proje Döngü Yönetiminin (PDY) önemli bir parçasıdır. PDY bir projenin süresi içinde yönetim etkinliklerini ve karar verme usullerini tanımlamada kullanılır. Bu kullanım, aşağıdaki yararları sağlar:

  • Projelerin Avrupa Komisyonu’nun ve kalkınma ortaklarının genel anlamda kucaklayıcı politika hedeflerini destekleyici nitelikte olması;
  • Projelerin üzerinde anlaşmaya varılmış stratejiye uygun, hedef grupların/yararlanıcıların gerçek sorunlarına karşılık olması;
  • Projelerin fizibil olması; başka bir deyişle amaçların verili ortamda ve uygulayıcı kuruluşların kapasitesi açısından gerçekleşebilirlik taşıması;
  • Sağlanan yararların sürdürülebilirliği.

TACSO’ya daha en başından, AB finansmanlı hibe projelerini destekleme ve izleme, proje uygulamasının her yönü açısından STK’lara yol gösterme gibi önemli bir görev verilmiştir.

Amaçlanan, AB finansmanlı projelerde standartları ve performansı yükseltmek, proje yönetimi ve izlemesinde iyileşme sağlamak, daha sonraki etkinliklerin tasarımı için bilgi temeli oluşturmak ve STK’ları gerek AB gerekse kendi proje yararlanıcıları ve temsil ettikleri kesimler nezdinde hesap verebilir duruma getirmektir.

Kılavuz, bütün bu söylenenleri dikkate alarak AB finansmanlı projelerin uygulanmasına ve izlenmesine yol göstermekte, dolayısıyla değerlendirmeyi dışarda bırakmaktadır. Ele aldığı konular TACSO’nun kendi rolünü ve katkısını nasıl gördüğü, ne tür destekler vermesi gerektiği ve her projede kalitenin artmasına nasıl katkıda bulunabileceğidir. 

İndirmek için: Yardım ve AB Finansmanlı Projelerin İzlenmesi Kılavuzu