Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Planiranje projekata, i monitoring i evaluacija

Vodič za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju sredstvima Evropske unije

Veoma veliki izazov za pojedinačne OCD može biti razumevanje donošenja odluka o ulaganjima unutar institucija Evropske unije, i na koji način se uspešno prijaviti za finansiranje iz sredstava EU. Zaista, za mnoge OCD, ovaj izazov predstavlja nerešivu misteriju. Za organizacije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, uprkos što su geografski blizu EU, i u smislu predstojećeg pridruživanja, procesi finansiranja iz sredstava EU mogu biti misteriozni i frustrirajući.

Da bismo pomogli da se ovaj proces razjasni i objasni, izradili smo priručnik. Taj priručnik i prateće alatke imaju za cilj pomaganje OCD na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da razumeju proces pridruživanja i kasnije uspešno upravljanje sredstvima EU. To nije sveobuhvatan vodič za sredstva EU, niti se njime garantuje uspeh prilikom prijave za finansiranje. Međutim, njegova je namena da pokaže OCD na koji način one mogu postati efikasnije i delotvornije u ocenjivanju i upravljanju fondovima Evropske unije.

Ovaj priručnik je sačinjen od tri dela: prvi, uvod u kome se objašnjava priroda finansiranja EU i konkretne prilike u regionu; drugi, deo koji opisuje na koji način OCD mogu upravljati načinom identifikovanja prilika za finansiranje od samog početka procesa do kraja, gde oni izveštavaju o potrošenim sredstvima; i treće, kratak deo u kome se objašnjavaju prateće alatke, a na kraju glosar termina i reference.

Preuzeti: Vodič za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju sredstvima Evropske unije

Vodič za trenere: Izrada i upravljanje projektima koji se finansiraju sredstvima Evropske unije

TACSO je takođe izradio vodič kao onlajn resurs koji će biti priložen u TACSO priručnik o Izradi i upravljanju projektima koji se finansiraju sredstvima Evropske unije. Cilj ovog vodiča jeste da se prikaže niz metodologija i alatki koje se mogu koristiti u različitim vrstama aktivnosti učenja za rukovodioce OCD, zaposlene, lokalne trenere i konsultante koji su zainteresovani da pomognu i omoguće OCD da dobiju pristup i upravljaju fondovima EU.

PreuzetiVodič za trenere - Izrada i upravljanje projektima koji se finansiraju sredstvima Evropske unije

Monitoring i evaluacija (M&E) pomoći Evropske komisije postoji relativno dugo, a razvile su se i različite metodologije monitoringa i evaluacije, s ciljem osnaživanja praćenja i ocenjivanja ove pomoći i na taj način doprinoseći njenoj većoj transparentnosti i pouzdanosti. Od sistema monitoringa i evaluacije iz 1999. godine, koji se usredsredio najviše na napredak i efikasnosti pomoći, Evropska komisija je počela da ide korak dalje uspostavljajući sistem monitoringa zasnovan na učinku. Od 2002. godine, sistem monitoringa zasnovan na učinku ili „monitoring orijentisan ka rezultatima“ u velikoj meri primenjuje Evropska komisija kao metod za procenu aktivnosti koje se finansiraju iz različitih instrumenata Evropske komisije, uključujući Instrument pretpristupne pomoći (IPA).

Zajedno sa evaluacijom, monitoring predstavlja značajan deo Menadžmenta projektnog ciklusa EU, koji se koristi da se opišu aktivnosti upravljanja i procedure donošenja odluka tokom trajanja projekta. Njime se pomaže da se osigura da:

  • Projekti podržavaju sveobuhvatne ciljeve politike Evropske komisije i razvojnih partnera;
  • Projekti budu relevantni za dogovorenu strategiju i stvarne probleme ciljnih grupa/korisnika;
  • Projekti budu izvodljivi, što znači da se njihova svrha može realno postići u okviru prepreka operativnog okruženja i mogućnosti agencija za sprovođenje;
  • Benefiti dobijeni imaju izgleda da budu održivi.

Od samog početka, TACSO je dodeljen značajan zadatak podrške i praćenja projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i vođenja OCD kroz sve aspekte sprovođenja projekta.

Cilj je podizanje standarda i učinaka projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i unapređenje projektnog upravljanja i monitoringa, omogućavanja učenja za naredne aktivnosti i unapređenje odgovornosti OCD, kako pred EU, tako i pred sopstvenim korisnicima projekta.

Imajući u vidu sve gore navedeno, smernicama se omogućava vođenje kroz implementaciju projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije, kao i monitoring istih, čime se isključuje evaluacija. Ovde se upućuje na to kako TACSO vidi svoju ulogu i doprinos, kakvu vrstu podrške TACSO treba da pruža, i na koji način može doprineti da se obogati kvalitet svakog pojedinačnog projekta.

Preuzeti: Smernice za vođenje i monitoring projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije