Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Kurumsal Gelişim

TACSO STK’larda örgütsel gelişime yönelik farklı yaklaşımlara başvurmaktadır.

Entegre Örgütsel Model (EÖM) kuruluşları tanımlamada, analiz etmede ve teşhislerde bulunmada başvurulabilecek bir modeldir. Başka herhangi bir modelde olduğu gibi EÖM de çok sayıda farklı öğenin birbirini etkilediği karmaşık gerçekliğin basitleştirilmesidir. Model, ortaya konulan anlamlı sorulara yanıt bulunmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca, bir modelin yararlılığı, büyük ölçüde, ortadaki özel duruma, ortaya atılan sorulara, kullanıcının pratik bilgisine ve yeteneğine bağlıdır.

EÖM bir kuruluşun farklı ögeleri arasındaki karşılıklı ilişkileri vurgulamaya yönelik entegre (ya da integral) bir modeldir. Öğeler belirli bir ölçüye kadar ayrı ayrı ele alınabilse bile gerçekte hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve ideal olarak bir denge oluşturur. Bir kuruluşta ya da kuruluşun bir biriminde farklı öğeler arasında net bir denge yoksa o kuruluş optimal çalışamaz; örgütsel değişim ihtiyacı açıkça ortaya çıkar.

EÖM bir kuruluşun çeşitli öğelerini yerli yerine koymaya yönelik bir araç sunar. Bu kuruluş bir hükümet birimi, hükümet dışı bir kuruluş, yerel yönetim, bir halk örgütlenmesi ya da özel bir işletme olabilir. Bu model kullanıldığında kuruluşun önemli öğeleri gözden kaçırılmaz. Bununla birlikte, genel bir model söz konusudur ve bunu bir araç olarak görmek yerine kendisine bir örgütsel kavram olarak göndermede bulunulabilir. Bir kuruluşu derinlemesine bir analize tabi tutmak için analizin tam olarak amacı neyse buna göre daha özel araçlara ihtiyaç duyulabilir. Modelin uygulanmasıyla ortaya çıkan kuruluş imgesi kullanıcının vasıfları ve deneyimi kadar doğru olacaktır.

EÖM hakkında daha fazla bilgi için: Entegre Örgütsel Model   

Örgütsel gelişim 

Örgütsel Yönetim Elkitabı

“Sivil Toplum Kuruluşu Yönetimi – Örgütsel Gelişim Analizi için Pratik Araçlar” başlıklı bu elkitabının amacı daha etkili eylemler için STK’ların iç kapasitesinin geliştirilmesidir.

Elkitabının okura kendi kuruluşu hakkında pek çok şeni şey söylüyor olması pek muhtemel değildir. Bununla birlikte elkitabı, gündemde hangi kuruluş varsa o kuruluşa ve kendi kurumsal ortamıyla ne gibi ilişkiler içinde olduğuna bakmanın çeşitli yollarını önerebilir. Elkitabı ayrıca kuruluşları kendileri, birlikte çalıştıkları ve diğer kuruluşlar hakkında yeni sorular sormaya özendirecektir. Bu da, kuruluşların içinde bulundukları ortamla ilişkilerine ilişkin mevcut bakışlarına meydan okusa bile kuruluşların kendi kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

İndirmek için: Örgütsel Yönetim Elkitabı

Eğiticiler için Kılavuz: STK Yönetimi

Eğiticiler için Kılavuz, STK Yönetimi:  Örgütsel Gelişim Analizi için Pratik Araçlar başlıklı elkitabı ile birlikte aynı başlığı taşıyan ve Nisan-Temmuz 2011 döneminde aynı başlıkta gerçekleştirilen daha sonraki e-öğrenme kursunu temel almaktadır. Bu kılavuzdan tam anlamda yararlanmak için kullanıcıların yukarıdaki elkitabına başvurmaları kuvvetle tavsiye edilir; çünkü bu belge yönergeler ve eğitim materyallerinde başlıca referans olarak kullanılacaktır.

İndirmek üzere: Eğiticiler için Kılavuz: STK Yönetimi