Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Organizacijski razvoj

TACSO koristi različite pristupe za organizacioni razvoj OCD.

Objedinjeni organizacioni model predstavlja model koji se može primijeniti da se opišu, analiziraju i dijagnostifikuju organizacije. Kao i svaki model, on predstavlja pojednostavljivanje složene stvarnosti u kojoj veliki broj aspekata utiču jedan na drugi. Ovaj model treba da pomogne da se odgovori na relevantna pitanja koja se postavljaju. Zatim, korisnost modela zavisi, u velikoj mjeri, od konkretne situacije, postavljenih pitanja i iskustva i sposobnosti korisnika.

Ovaj model je integrisani (ili integralni) model za naglašavanje među-odnosa različitih elemenata organizacije. Iako, u određenoj mjeri, elementi mogu biti različito tretirani, svi oni su povezani jedan sa drugim i, u idealnom slučaju, uravnoteženi su. Kada nema jasne ravnoteže između različitih elemenata unutar organizacije ili organizacione jedinice, ta organizacija neće optimalno funkcionisati, a potreba za organizacionom promjenom će biti ili postati očigledna.

Ovaj model nudi sveobuhvatnu alatku za uspostavljanje različitih elemenata organizacije, bilo da je u pitanju vladina služba, nevladina organizacija, lokalna samouprava, narodna organizacija ili privatno preduzeće. Upotrebom ovog modela neće se previdjeti značajni elementi. Međutim, to je jedan cjelovit model i, umjesto da se posmatra kao alatka, na njega se može uputiti kao na organizacioni koncept. Za dubinsku analizu organizacije mogu biti potrebne konkretnije alatke, u zavisnosti od same analize. Slika organizacije koja se stvara primjenom ovog modela biće precizna koliko i kvaliteti i iskustvo korisnika.

Više o IOM-u: Integrirani organizacijski model (IOM)

Priručnik o upravljanju organizacijom

Cilj ovog priručnika, Upravljanje organizacijom civilnog društva – praktične alatke za analizu organizacionog razvoja, jeste povećanje unutrašnjih kapaciteta OCD za efektivnije djelovanje.

Mala je vjerovatnoća da će priručnik pružiti čitaocu mnogo novih informacija o dotičnim organizacijama. Međutim, priručnik može predložiti različite načine posmatranja dotične organizacije i na koji način je ona povezana sa institucionalnim okruženjem. Priručnik će takođe podstaći organizacije da postavljaju nova pitanja o sebi, svojim kolegama i njihovim organizacijama. To će im pomoći da razviju svoje kapacitete, čak i kada to može biti izazov za njihove percepcije organizacije i način na koji ona djeluje sa opštim radnim okruženjem.

PreuzetiPriručnik o upravljanju organizacijom

Vodič za trenere: Upravljanje organizacijama civilnog društva

Vodič za trenere zasnovan je na priručniku Upravljanje organizacijom civilnog društva – praktične alatke za analizu organizacionog razvoja, i kasnijem elektronskom kursu pod istim nazivom koji je održan u periodu april - jul 2011. godine. Kako bi u potpunosti imali koristi od ovog vodiča, korisnicima se toplo preporučuje da se upoznaju sa gorepomenutim priručnikom, budući da će se isti koristiti kao glavna referenca za instrukcije i materijale za obuku.

PreuzetiVodič za trenere: Upravljanje organizacijama civilnog društva