Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Vizibiliteti i OSHC-ve

Objektivi është të rriten aftësitë organizative dhe njohuritë e nevojshme për një dukshmëri më të madhe të OSHC-ve, për të ndihmuar OSHC-të në dhënien e kontributeve për dukshmërinë e OSHC-ve për publikun e gjerë si dhe për të kontribuar në lëvizjen e perceptimit të publikut të OSHC-ve nga entet për vetëpunësim në perceptimin se roli i shoqërisë civile është një instrument për dialog, shkëmbim informacioni dhe ofrues të shërbimeve sociale.

Llojet e ndërhyrjes: Ngritja e kapaciteteve (organizative); Zhvillimi i mjeteve të të mësuarit për dukshmërinë e OSHC-ve; trajnime; Trajnimi i trajnerëve; mësimi; monitorimi; Konferenca dhe punëtori institucionale; Promovimi i aktiviteteve të OSHC-ve; dhe misionet e ekspertëve.

Çështjet dhe aftësitë e komunikimit meritojnë vëmendje të madhe për të forcuar përpjekjet e OSHC-ve për të arritur misionin e tyre në nivele dhe tema të ndryshme. Aktivitetet nën këtë mbështetje, OSHC-të për t'i bërë kontributet e tyre shoqërisë bëhen më të dukshme për publikun e gjerë. Përveç kësaj, OSHC-të duhet të shtojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në marrëdhëniet me publikun dhe ato mediatike në nivel kombëtar përmes ngjarjeve të trajnimit të trajnerëve, trajnimeve të përshtatura dhe seminareve si dhe tryezave të rrumbullakëta për tema të ndryshme. Në nivel rajonal, ngjarjet nën këtë objektiv përqendrohen në bashkimin e përfaqësuesve të OSHC-ve dhe mediave për të diskutuar çështje të ndryshme dhe për të shkëmbyer praktikat dhe përvojat.