Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Vizibiliteti i OSHC-ve

Objektivi është të rriten aftësitë organizative dhe njohuritë e nevojshme për një dukshmëri më të madhe të OSHC-ve, për të ndihmuar OSHC-të në dhënien e kontributeve për dukshmërinë e OSHC-ve për publikun e gjerë si dhe për të kontribuar në lëvizjen e perceptimit të publikut të OSHC-ve nga entet për vetëpunësim në perceptimin se roli i shoqërisë civile është një instrument për dialog, shkëmbim informacioni dhe ofrues të shërbimeve sociale.

Llojet e ndërhyrjes: Ngritja e kapaciteteve (organizative); Zhvillimi i mjeteve të të mësuarit për dukshmërinë e OSHC-ve; trajnime; Trajnimi i trajnerëve; mësimi; monitorimi; Konferenca dhe punëtori institucionale; Promovimi i aktiviteteve të OSHC-ve; dhe misionet e ekspertëve.