Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Podsticajno okruženje

Dugoročni cilj jeste doprinos uspostavljanju procesa u državama i regionu koji su potrebni za bolju interakciju organizacija civilnog društva sa svojim interesnim stranama, kako bi se postigao veći uticaj i održivost inicijativa organizacija civilnog društva.

Vrste intervencije: procesi i događaji olakšani, praćeni i podržani od strane TACSO, što doprinosi institucionalnom razvoju koji se odnosi na OCD.

Dugoročni cilj ove komponente jeste doprinos oblikovanju pravila, normi, vrednosti i intervencija koje utiču ili definišu institucionalni razvoj u pogledu OCD ili neke aspekte celokupnog razvoja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Svi događaji shodno ovom cilju usredsređeni su na jačanje saradnje OCD i dijaloga između njih i donosioca odluka, kao i drugih interesnih strana kao što su privatni sektor i mediji. Događaji najčešće obuhvataju, ali ne ograničavaju se na, uticanje na politike, stratešku orijentaciju i monitoring.

Uobičajeno mišljenje da se izgradnja kapaciteta uvijek odnosi na razvoj pojedinačnih ili organizacionih veština putem obuka treba izbegavati. Izazov može biti taj što kapaciteti postoje unutar pojedinaca i organizacija. Često, individualne prepreke koje postoje u okruženju i eksternim sistemima u kojima deluju organizacije, sprečavaju organizaciju da koristi svoje sposobnosti i kompetencije.
Otklanjanje takvih prepreka u neposrednom okruženju organizacije poziva na angažovanje više interesnih strana na različite načine.

Takvo angažovanje se može postići aktiviranjem spoljašnjih interesnih strana korišćenjem kraćih obuka ili sesijama za podizanje svesti o temama koje su relevantne za OCD, a često i kroz omogućavanje procesa i dijaloga koji doprinose željenim promenama na nivou pogodnog okruženja.

U ovom pristupu, TACSO spaja konvencionalno institucionalno/podsticajno okruženje sa sektorskim učenjem. Ukoliko postoji želja da se ojača podsticajno okruženje za OCD, saradnja i dijalog između OCD i donosilaca odluka i između OCD i ostalih zainteresovanih strana, značajno je da bi se stvorio prostor za OCD da aktivno i na pravi način sudeluju sa spoljašnjim okruženjem. Ovo okruženje obuhvata neposredne „kolege iz sektora“, kao i ostale zainteresovane strane koje utiču na okruženje u kojem deluju OCD.

Istovremeno je značajno stvoriti prilike za učenje i prakse kako bi se doprinelo razvoju i rezultatima, kao i dovesti ih u vezu i postići koherentnost. Institucionalni/omogućavajući nivo je veoma važan za OCD, budući da pruža podršku uprošćavanju inicijativa OCD, stavlja ih na društvene agende višeg nivoa, i omogućava OCD da upravljaju i doprinose promenama koje se odnose na spoljašnje poslove razvoja, uticaja i održivosti OCD.

Za ovaj nivo učenja, TACSO koristi konferencije, radionice, okrugle stolove, vršnjačke diskusije i preglede, studijske posete, aktivnosti monitoringa i događaje, a ponekad i kratkoročne intervencije eksperata.

  • Sloboda izražavanja, mirnog udruživanja, uspostavljanja i učešća u neformalnim i/ili registrovanim organizacijama
  • Zapošljavanje u OCD
  • Voluntarizam
  • Grassroots organizacije i/ili građanske inicijative
  • Finansijska pravila za OCD
  • Poreski okvir za OCD
  • Javno finansiranje
  • Omogućavanje pojedinačne i korporativne filantropije i ekonomskih aktivnosti OCD
  • OCD i saradnja sa vladom