Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Mjedisi Mundësues për OSHC-të

Objektivi është të kontribuojë në krijimin e proceseve në vende dhe rajon të cilat nevojiten për ndërveprim më të mirë të OSHC-ve me palët e interesuara, në mënyrë që të arrihet një ndikim dhe qëndrueshmëri më e madhe nga iniciativat e organizatave të shoqërisë civile.

Llojet e ndërhyrjes: proceset dhe ngjarjet e lehtësuara, të drejtuara dhe të mbështetura nga TACSO që kontribuojnë në zhvillimin institucional në lidhje me OSHC-të.

Qëllimi i këtij komponenti është të kontribuojë në formësimin e rregullave, normave, vlerave dhe ndërhyrjeve që ndikojnë ose përcaktojnë zhvillimin institucional në lidhje me OSHC-të dhe disa aspekte të zhvillimit të përgjithshëm në BPT. Të gjitha ngjarjet në kuadër të kësaj objektive fokusohen në forcimin e bashkëpunimit të OSHC-ve dhe dialogut midis OSHC-ve dhe vendimmarrësve si dhe palëve të tjera të interesit, si sektori privat dhe mediat. Ngjarjet kryesisht mbulojnë, por nuk kufizohen vetëm në, ndikimin në politika, orientimin strategjik dhe monitorimin.

Mendimi i përbashkët që ngritja e kapaciteteve është gjithmonë në lidhje me zhvillimin e aftësive individuale ose organizative përmes trajnimeve. Sfida mund të jetë se aftësitë e kapaciteteve ekzistojnë brenda individëve dhe organizatave. Shpesh, kufizimet individuale që ekzistojnë në mjedis dhe sistemet e jashtme ku organizatat veprojnë po pengojnë organizatën të shfrytëzojë aftësitë dhe kompetencat e saj.

Heqja e kufizimeve të tilla në mjedisin e menjëhershëm të organizatës bën thirrje për përfshirjen e palëve të ndryshme në mënyra të ndryshme. Angazhimi i palëve të interesit mund të arrihet përmes sensibilizimit të akterëve të jashtëm duke përdorur trajnime të shkurtra ose seanca për ngritjen e vetëdijes për tema që lidhen me OSHC-të dhe shpesh përmes lehtësimit të proceseve dhe dialogëve që kontribuojnë në ndryshimet e dëshiruara në nivelin e mjedisit të përshtatshëm.

Përmes kësaj qasjeje, TACSO bashkon mjedisin konvencional institucional/aftësues me mësimin sektorial. Nëse ekziston një dëshirë për të forcuar mjedisin e përshtatshëm për OSHC-të, bashkëpunimi dhe dialogu ndërmjet OSHC-ve dhe vendimmarrësve dhe midis OSHC-ve dhe palëve të tjera të interesit është i rëndësishëm për të krijuar hapësirë për OSHC-të që të bashkëveprojnë aktivisht dhe me të drejtë me mjedisin e jashtëm.

Ky mjedis përbëhet nga ‘partnerë të sektorit’ menjëhershëm si dhe me akterë të tjerë që ndikojnë në mjedisin në të cilin funksionojnë OSHC-të.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të krijohen mundësi dhe praktika të të mësuarit për të kontribuar në zhvillim dhe rezultate dhe për të ndërlidhur dhe arritur koherencë. Niveli institucional/ndihmues është shumë i rëndësishëm për OSHC-të pasi mbështet grumbullimin e iniciativave të OSHC-ve, i sjell ato në agjendat më të larta sociale dhe u mundëson OSHC-ve të menaxhojnë dhe të kontribuojnë në ndryshimet që lidhen me çështjet e jashtme të zhvillimit, ndikimit dhe qëndrueshmërisë së OSHC-ve

Për këtë nivel të të mësuarit, TACSO po përdor konferenca, punëtori, tryeza të rrumbullakëta, diskutime kolegë-me kolegë dhe shqyrtime, udhëtime studimore, aktivitete monitorimi dhe ngjarje dhe nganjëherë ndërhyrje të ekspertëve afatshkurtër.

  • Liria e shprehjes, mbledhja paqësore, krijimi dhe pjesëmarrja në organizatat joformale dhe/ose të regjistruara
  • Punësimi në OSHC
  • Vullnetarizmi
  • Organizatat nacionale dhe/ose iniciativat qytetare
  • Rregullat financiare për OSHC-të
  • Korniza e taksave për OSHC-të
  • Financimi publik
  • Mundësimi i filantropisë individuale dhe korporatave dhe aktivitetet ekonomike të OSHC-ve
  • OSHC dhe bashkëpunimi qeveritar