Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Poticajno okruženje

Cilj je da se doprinese uspostavljanju procesa u zemljama i regionu koji su potrebni za bolju interakciju OCD-ova sa njihovim interesnim stranama kako bi se postigao veći uticaj i održivost inicijativa OCD.

Vrste intervencije: procesi i događaji olakšani, usmjereni i podržani od strane TACSO-a koji doprinose institucionalnom razvoju OCD-ova.

Cilj ove komponente je da doprinese oblikovanju pravila, normi, vrijednosti i intervencija koje utiču ili definiraju institucionalni razvoj u pogledu OCD-ova i nekih aspekata ukupnog razvoja WBT-a. Svi događaji u okviru ovog cilja usredsređeni su na jačanje saradnje OCD i dijaloga između OCD-ova i donosilaca odluka, kao i drugih zainteresiranih strana, kao što su privatni sektor i mediji. Događaji uglavnom pokrivaju, ali nisu ograničeni na, uticanje na politiku, stratešku orijentaciju i monitoring.

Treba izbjegavati ustaljeno mišljenje da je jačanje kapaciteta zapravo razvijanje individualnih ili organizacionih vještinama kroz obuke. Izazov može biti taj da sposobnosti postoje unutar pojedinaca i organizacija. Često je slučaj da individualna ograničenja koja postoje u okruženju i vanjskim sistemima u kojima organizacije posluju sprečavaju organizaciju da iskoristi svoje sposobnosti i kompetencije.

Uklanjanje takvih ograničenja u neposrednom okruženju organizacije zahtijeva angažman više učesnika na različite načine. Angažiranje interesnih strana se može postići kroz senzibilizaciju eksternih interesnih strana koristeći kratke obuke ili sesije za podizanje svijesti o temama relevantnim za OCD-ove, a često putem olakšavanja procesa i dijaloga koji doprinose željenim promjenama na nivou pogodnog okruženja.

U ovom pristupu, TACSO objedinjuje konvencionalno institucionalno/pogodno okruženje i sektorsko učenje. Ako postoji želja da se ojača pogodno okruženje za OCD-ove, saradnja i dijalog između organizacija civilnog društva i donosilaca odluka i između OCD-ova i drugih interesnih strana, važno je stvoriti prostor za OCD-ove da aktivno i pravilno sarađuju s vanjskim okruženjem. To okruženje se sastoji od neposrednih "kolega iz sektora" kao i drugih interesnih strana koje utiču na okruženje u kojem OCD-ovi djeluju.

Istovremeno je važno stvoriti prilike za učenje i praktične mogućnosti za razvoj i rezultate, uspostaviti poveznice i postići koherentnost. Institucionalni/pogodni nivo je veoma važan za OCD-ove jer podržava obogaćivanje inicijativa OCD-ova, dovodi ih u više društvene agende i omogućava organizacijama civilnog društva da upravljaju i doprinose promjenama koje se odnose na vanjske poslove razvoja OCD-a, utjecaj i održivost.

Za ovaj nivo učenja, TACSO koristi konferencije, radionice, okrugle stolove, diskusije među kolegama, studijska putovanja, aktivnosti praćenja a ponekad i kratkoročne intervencije eksperata.