Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Zhvillimi organizativ

Objektivi është të kontribuohet në zhvillimin organizativ të OSHC-ve dhe rrjeteve duke i mbështetur ato në zhvillimin e shkathtësive, njohurive dhe qëndrimeve të reja të nevojshme për zhvillimin e tyre organizativ, duke promovuar rrjetëzimin dhe partneritetet midis OSHC-ve si dhe duke ofruar informacionin e nevojshëm për qëndrueshmërinë financiare ose duke iu përgjigjur nevojave urgjente të tyre operacionale.

Llojet e ndërhyrjeve: Zhvillimi i mjeteve mësimore; trajnimet; trajnimi i trajnerëve; mësimi; monitorimi; misionet e ekspertëve; rrjetëzimi, ngjarjet për ndërtimin e partneritetit; dhe shpërndarja e informacionit.
Qëllimi i këtij objektivi është që OSHC-të të fitojnë aftësi, njohuri dhe qëndrime individuale dhe kolektive, të cilat duhet të rrisin aftësitë dhe kompetencat e tyre për të përmbushur misionet e tyre në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal në fusha siç janë: analiza e politikave, analiza teknike, menaxhimi i burimeve financiare, etj., Për të fituar legjitimitet ose për tu përshtatur, për të krijuar kuptim ose identitet.

Aktivitetet e TACSO-s sipas këtij objektivi janë të dyfishta: aktivitetet kryesore të NKO-së dhe shërbimet mbështetëse.
Për NKO-të kryesore, TACSO përdor një kombinim të trajnimit standard, trajnimin e trajnerëve, mentorimin, mësimin dhe zhvillimin e mjeteve mësimore për të mbështetur NKO-të.

Shërbimet e TACSO-s, të konsideruara si shërbime mbështetëse, kontribuojnë në ngritjen e vetëdijes, krijimin e perspektivave të reja dhe hapjen e dritareve të reja të mundësive në lidhje me aderimin në BE, veçanërisht me Acquis të BE-së, çështjet e demokratizimit, mundësitë konkrete të financimit dhe programimit, si dhe ndryshimet në kornizën ligjore dhe strategjike që ndërlidhen me OSHC-të. Shërbimet mbështetëse gjithashtu përfshijnë motivimin dhe frymëzimin e OSHC-ve, shkëmbimin e përvojave dhe kërkimin e “bashkëpunëtorëve sektorial” me qëllim të rrjetëzimit dhe zhvillimit të partneriteteve.

Me shërbimet e saj mbështetëse, TACSO gjithashtu synon t'u ofrojë OSHC-ve informacion dhe udhëzime të nevojshme në kohë, duke ndihmuar OSHC-të të tejkalojnë dilemat e menjëhershme ose për t'u dhënë atyre drejtim të nevojshëm në përpjekjet e tyre. Shërbimet mbështetëse të TACSO-s përfshijnë shërbimin e tavolinës ndihmëse, organizimin e ngjarjeve informuese, ngjarjet tradicionale të njerëzit për njerëz (P2P), hulumtime dhe analiza.