Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta je LAG?

Lokalne savetodavne grupe (Local Advisory Group - LAG) služe kao resursne grupe na nacionalnom nivou za razvoj civilnog društva, stvaranje politika, strateško planiranje, javno zagovaranje i slične aktivnosti. One takođe čine prirodnu vezu između državnih institucija i kancelarija za saradnju sa civilnim društvom na centralnom nivou, kao i na nivou lokalne zajednice.

Uloga LAG grupe je da osigura da rad projekta odgovara potrebama organizacija korisnica TACSO usluga; da pruža savete vezano za implementaciju projekta, potencijalno služeći kao resurs za izgradnju kapaciteta projekta; kao i da služi kao spona između projekta i lokalnog civilnog društva.

Lista članova LAG grupe