Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Çfarë është LAG-u

Grupet Lokale të Këshillimit shërbejnë si grupe burimore kombëtare për zhvillimin e shoqërisë civile, politikbërjen, planifikimin strategjik, avokimin dhe kështu me rradhë. Janë gjithashtu një marrëdhënie e natyrshme midis institucioneve/njësive qeveritare të ngarkuara për bashkëpunimin me OSHC-të në nivel qendror dhe lokal.

Roli i LAG-ut është të sigurojë që rezultatet e projektit të përputhen me nevojat e OSHC-ve përfituese; të ofrojë sugjerime këshilluese për zbatimin e projektit, të shërbejë potencialisht si burim për ngritjen e kapaciteteve të projektit dhe të veprojë si urë lidhëse midis projektit dhe shoqërisë civile lokale.

Lista e anëtarëve të LAG-ut

Documents