Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Çfarë është LAG-u

Grupi Vendor Këshillëdhënës shërben si grup burimor për zhvillimin e shoqërisë civile, hartimin e politikave, planifikimin strategjik, avokimin e kështu me radhë. GVK është gjithashtu një lidhje midis institucioneve qeveritare/njësive përgjegjëse për bashkëpunim me OSHC-të në nivel qëndror dhe lokal.

Roli i GVK është të sigurojë që rezultatet e projektit të përputhen me nevojat e përfitueseve të OSHC-ve; të ofrojë këshilla në impementimin e projektit, potencialisht duke vepruar si burim për ngritjen e kapaciteteve për projektin dhe rolin e saj për të vepruar si një lidhje midis projektit dhe shoqërisë civile.

Lista e anëtarëve të GVK-së

Lista članova LAG-a

List of LAG Members