Техничка поддршка
за граѓанските организации

Што е ЛСГ?

Локалните советодавни групи служат како национални ресурсни групи за развој на граѓанското општество, креирање политики, стратешко планирање, застапување и така натаму. Исто така се врска помеѓу владините институции/одделенија задолжени за соработка со граѓанските организации на централно и локално ниво.

Улогата на ЛСГ е да обезбеди дека резултатите на проектот одговараат на потребите на организациите корисници на проектот; да обезбеди совети и препораки за спроведување на проектот; потенцијално да дејствува како ресурс при градење на капацитетите и да делува како врска меѓу проектот и локалните граѓански организации.

Листа на членови на ЛСГ