Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta je resursni centar?

TACSO Građanske inicijative, Resursni centar


Dugogodišnje iskustvo i zalaganje za razvoj civilnog društva, čine Građanske inicijative prepoznatljivim od strane donatora, partnera i zajednice. GI su, u okviru programa za jačanje sopstvenog kapaciteta, od samog početka nastojale da podstaknu paralelni rad i sinergiju na jačanju kapaciteta OCD, institucija i pojedinaca/ki.
Od 2014.godine Građanske inicijative funkcionišu kao Resursni centar TACSO projekta u Srbiji u okviru koga prikupljaju, objavljuju i distribuiraju važne informacije od značaja o radu OCD kroz sve raspoložive kanale komunikacije; daju savete i tehničku podršku; realizuju treninge i seminare na različite teme; asistiraju u umrežavanju organizacija i pripremaju godišnji pregled izvora mogućnosti za finansiranje OCD.
Resursni centar radi i na analizi i praćenju podsticajnog okruženja za delovanje i razvoj OCD u Srbiji – unapređivanju mehanizma za saradnju sa državnim i organima lokalne samouprave, stvaranju uslova za finansijsku održivost i samostalnost OCD, vrednovanju volonterskog angažmana, razvijanju sistema kvaliteta rada OCD.
Teme kojima se bavi RC:

● Pravni okvir za ostvarivanje prava na slobodu udruživanja i delovanje civilnog društva
● Organizacijski razvoj
● Strateško planiranje
● Monitoring - evaluacija - izveštavanje
● Finansijsko-administrativni menadžment
● Upravljanje ljudskim resursima
● Poreske olakšice
● Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja
● Razvoj i monitoring javnih politika
● Umrežavanje i upravljanje mrežama
● Ekonomske aktivnosti i OCD i mreža
● Položaj OCD kao pružalaca usluga socijalne zaštite
● Korišćenje javnih prostora za aktivnosti OCD
● Organizovanje javnih skupova
● Učešće OCD u procesima odlučivanja i usvajanja propisa na lokalnom i nacionalnom nivou
● Komunikacija i vidljivost OCD
● Izvori finansiranja i pisanje predloga projekata
● Javno zastupanje
● Izgradnja odnosa u zajednici
● Alternativni načini za prikupljanje sredstava

Resursni centar namenjen je svim OCD koje su registrovane u skladu za Zakonom o udruženjima, kao i fondacijama i sindikatima, ali i neformalnim grupana i građanima koji imaju inicijativu da se udruže ili samoorganizuju.
RC takođe sarađuje sa drugim zainteresovanim stranama koje uključuju nacionalne i lokalne vlasti i njihove institucije, medije i donatore, ukoliko su njihove potrebe i zahtevi u vezi sa OCD i/ili za okruženje u kom OCD deluju.
Komunikacija sa RC je moguća preko e-maila, telefona ili preko sesija Otvorenih vrata koje se održavaju jednom mesečno u njihovim kancelarijama.
Resursni centar Građanskih inicijativa čine i Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino.

Recource Centre Articles