Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Kosova

English

Ardita Metaj - Dika - Resident Advisor

Ms. Metaj-Dika graduated from the Faculty of Law, University of Prishtina, and further pursued education and specialisation in the field of human rights and fundamental freedoms, transitional justice and EU integrations, comparative media law and policy, criminal law, etc. Ms Metaj-Dika managed successfully TACSO 1 and now continues to be the Resident Advisor for TACSO 2.

Ms Metaj-Dika has extensive legal experience gained through almost 14 years of work as a manager, legal expert/advisor and project coordinator on various posts both for international as well as national institutions (such as USAID – American Bar Association, OSCE, USAID Justice System Reform Activity Project). Until 2009, she worked as the Project Coordinator at the Humanitarian Law Center- Kosovo- Minority Rights in Practice. She is a founding member of the International Media Lawyers Association.

Ms. Metaj-Dika has proven records in the field of research and analysis of legislation in the fields of human rights, criminal law, freedom of expression and judiciaries.

She is engaged as a lecturer for human rights schools, government initiatives and other formal and informal teaching events. She is an author and/or co-author of many publications, for example Implementation of the Law on Use of Languages in Kosovo Institutions - local level, Humanitarian Law Center Report, October 2007; Guide to Minorities and Education in SEE Countries, Kosovo contribution, King Baudouin Foundation, 2007; Beginning of the Implementation of the Law on Protection and Promotion of the Rights of Communities and their Members in Kosovo, Humanitarian Law Center Report, December 2008, and others.


Elheme Selmani-Rexhepi – Administration and Financial Officer

Ms. Elheme Selmani-Rexhepi works as the Administrative and Financial Officer on the TACSO 2 project. Ms. Selmani-Rexhepi studied Telecommunications with Informatics in Mitrovica. Further she has received a Bachelor’s Degree on Management and Informatics, Faculty of Economics.

Currently she is studying at the Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo - SCAAK in Prishtina and Master on Banking, Finance and Accounting. Ms. Selmani -Rexhepi also completed successfully the financial training course “Quick Books”.

Her key responsibilities and duties are: financial project accounting and follow-up, invoicing, liquidity forecast, monthly reporting, reconciliation of report, administrative support, providing guidance and assistance to CSOs to enable them to improve the management of the EU projects and other duties. She has more than fourteen years professional experience with EU Regional Projects and International Organisations in implementing and managing projects working as AFA, Logistics/Procurement Officer, Administration/Finance Officer, Financial Manager and Regional Finance Manager.Albanian

Ardita Metaj - Dika - Këshilltare Vendore - Kosovë

Znj. Metaj-Dika diplomoi në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës dhe vazhdoi specializimin në fushën e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, drejtësisë tranzicionale dhe integrimeve evropiane, legjislacionit për media, ligjit penal etj. Znj. Metaj-Dika ka menaxhuar me sukses TACSO 1 dhe tani vazhdon të jetë Këshilltare Vendore për TACSO 2.

Znj.Metaj-Dika ka përvojë të madhe juridike, të grumbulluar gjatë punës pothuajse katërmbëdhjetë vjeçare si menxhere, eksperte ligjore/këshilltare dhe projekt koordinatore në pozita të ndryshme, si në organizatat vendore ashtu edhe në ato ndërkombëtare (siç është USAID – American Bar Association, OSCE, USAID Justice System Reform Activity Project). Deri në vitin 2009, ajo ka punuar si Koordinatore e Projektit “Të drejtat e pakicave në praktikë” në kuadër të Fondit për të Drejtën Humanitare - Kosovë. Ajo është bashkëthemeluese e Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatëve të Mediave (International Media Lawyers Association).

Znj. Metaj-Dika është dëshmuar në fushën e studimit dhe analizës së legjislacionit që ka të bëjë me të drejtat e njeriut, ligjin penal, lirinë e shprehjes dhe gjyqësorin. Ajo është zgjedhur të ligjëroj për shkollën për të drejtat e njeriut, iniciativat qeveritare dhe ngjarje tjera zyrtare apo jozyrtare.

Ajo është autore dhe /ose ko-autore e shumë publikimeve, për shembull: Implementimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet e Kosovës, në nivel lokal; Raport i Fondit për të Drejtën Humanitare, tetor 2007; Udhëzues për minoritetet dhe arsimi në vendet e Evropës Juglindore, Kontributi i Kosovës, Fondacioni King Baudouin, 2007; Fillimi i implementimit të Ligjit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve në Kosovë, Raport i Fondit për të Drejtën Humanitare, dhjetor 2008 dhe të tjera.


Elheme Selmani-Rexhepi – Zyrtare Administrative dhe e Financave

Znj. Elheme Selmani-Rexhepi punon si Zyrtare për Financa dhe Administratë në projektin TACSO. Znj. Selmani ka studiuar Telekomunikacion me Informatikë në Mitrovicë. Për më shumë ajo ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë. Momentalisht ajo është duke studiuar në SCAAK - Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Çertifikuar të Kosovës në Prishtinë si dhe Master drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet. Znj. Selmani-Rexhepi gjithashtu ka përfunduar me sukses trajnimin financiar "Quick Books".

Përgjegjësitë dhe detyrat kyqe të saj janë: kontabiliteti financiar i projekti, kontrollimi i fakturave, likuidimi, raportimi mujor, përputhshmëria e raportit, mbështetje administrative, ofron udhëzime dhe asistencë OSHC-ve për t’iu mundësuar atyre të përmisojnë menaxhimin e projekteve të BE dhe detyra tjera.

Ajo ka më shumë se katërmbëdhjetë vite përvojë profesionale në projekte Rajonale të EU dhe  në organizatat ndërkombëtare në implementimin dhe menaxhimin e projekteve duke punuar si Asistente për Financa dhe Administratë, Zyrtare e Logjistikës/Prokurimit, Zyrtare e Administratës/Financave Menaxhere Financiare dhe Menaxhere Rajonale e Financave.Serbian

Ardita Metaj - Dika - Lokalni Savetnik na Kosovu

G.-đa Metaj-Dika je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i nastavila specijalizaciju na polju ljudskih prava i osnovnih sloboda, tranzicionalnog prava i integracija u EU, komparativnog medijskog prava i politike, krivičnog zakona, itd. G.-đa Metaj-Dika je uspešno upravjala TACSO 1 i sada nastavjla da bude Stalni Savetnik za TACSO 2.

G.-đa Metaj-Dika ima bogato pravno iskustvo koju je stekla tokom skoro 14 godina rada kao menadžer, pravni ekspert/savetnik i kao koordinator projekta na raznim radnim mestima, kako u međunarodnim tako i u lokalnim institucijama (kao što su USAID – Američka advokatska komora, OEBS, USAID Projekat za reformu pravosudnog sistema). Do 2009, radila je kao koordinator projekta u Fondu za Humanitarno Pravo na Kosovu - Prava manjina u praksi. Ona je jedan od osnivača Međunarodnog udruženja medijskih pravnika.

G.-đa Metaj-Dika ima dokumentovano iskustvo u istraživanju i analizi zakonodavstva u polju ljudskih prava, krivičnog prava, slobode izražavanja i sudstva. Ona radi kao predavač u školama za ljudsko pravo, u vladinim inicijativama i drugim formalnim i neformalnim oblicima predavanja.

Ona je autor i/ili ko-autor mnogih izdanja, na primer Sprovođenje zakona o korišćenju jezika u kosovskim institucijama – lokalni nivo, Izveštaj Centra za humanitarno pravo, oktobar 2007.; Priručnik o manjinama i obrazovanju u zemljama JIE, Doprinos Kosova, Fondacija King Baudouin, 2007.; Početak sprovođenja Zakona o zaštiti i promovisanju prava zajednica i njihovih pripadnika na Kosovu, Izveštaj Centra za humanitarno pravo na Kosovu, decembar 2008, i drugo.


Elheme Selmani-Rexhepi – Službenik za Administraciju i Finansije

Elheme Selmani-Rexhepi radi kao oficir za administraciju i finansije projekta TACSO. G.-đa Selmani-Rexhepi je studirala telekomunikaciju i informatiku u Mitrovici. Nakon toga je završila smer menadžmenta i informatike na Ekonomskom fakultetu. Ona trenutno pohađa obuku u Udruženju ovlašćenih računovođa i revizora Kosova – UORRK u Prištini i Master na Bankarstvo, financije i računovodstvo. G.-đa Selmani-Rexhepi takode je uspešno završila financijski trening “Quick Books”.

Njene osnovne odgovornosti i dužnosti su: finansijsko računovodstvo u projektu, obračuni, prognoza razduženja, mesečno izveštavanje, bilans izveštaja, administrativna podrška, pružanje uputstava i podrške za organizacije civilnog društva kako bi one poboljšale upravljanje projektima EU, i ostale dužnosti.

Ona ima više od 14 godina profesionalnog iskustva u EU Regionalnim Projektima i međunarodnim organizacijama u polju sprovođenja i upravljanja projektima, sa kojima je radila kao službenik za logistiku/nabavke, službenik za administraciju/finansije, finansijski menadžer i regionalni finansijski menadžer.

TACSO Kosovo Office

Str. Fazli Greiçevci 55
10000, Pristina, KOSOVO*

+381 (0)38 220 517

E-mail: info.ko@tacso.org

Ardita Metaj-Dika

Resident Advisor

E-mail: ardita.metaj-dika@tacso.org

Elheme Selmani - Rexhepi

Administration and Financial Officer

E-mail: elheme.selmani@tacso.org

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.