Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

TACSO Kimdir?

TACSO’nun hedefi STK’ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler içindeki rollerini geliştirmektir. TACSO yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmaları ve verdiği destekler yolu ile, güçlenmiş bir sivil toplum ile sivil toplumun gelişimine olanak veren bir çevre ve kültür oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO 1) Projesi teknik destek sağlamak amacıyla Ağustos 2009 ile Ağustos 2013 tarihleri ( 2011 yılında aldığı 2 yıl süreli uzatma ile) arasında uygulanmıştır. Projenin ikinci uygulama dönemi (TACSO 2 Projesi) Eylül 2013’te başlamış olup, Ağustos 2017 tarihine kadar uygulanacaktır.

TACSO, henüz Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşları’na( STK) destek sağlayan bir AB mekanizması olan “Sivil Toplum Aracı” (CSF) nın bir parçasıdır. STK’lar ülkelerindeki katılım sürecinin anahtar aktörleri olarak AB için önemli bir rol oynamaktadırlar. CSF’nin hedefi; STK’ların güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin artmasını sağlamaktır.

TACSO 2, son dört yıldır çalıştığı konulara ek olarak, faaliyetlerini dört temel konu üzerinden şekillendirecektir:

  1. Proje ülkelerinde demokratikleşme ve katılım süreçlerinde sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi;
  2. Sivil toplumun görünürlüğünün arttırılması;
  3. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli yeni kaynak yaratmaya yönelik strateji ve yaklaşımların geliştirilmesinin desteklenmesi;
  4. Sivil toplumun içinde varlık gösterdiği yasal ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi.

TACSO 2 şu ana bileşenlere ilişkin çalışmalar yürütecektir:İnsandan İnsana Programı (P2P), STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması ile Sivil Toplum Aracı (CSF)'na destek.

TACSO 2 hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Broşür ve Proje Bilgi Kartı indirebilirsiniz.

TACSO'nun ilk dört yıllık uygulama dönemine ilişkin daha fazla bilgi için Broşür 2010 ile Broşür 2012'yi inceleyebilirsiniz.