Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta je TACSO?

TACSO misija je unaprijeđenje kapaciteta i akcija OCD, kao i njihove demokratske uloge. Kroz TACSO aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i pomoći, radi se na razvijanju osnaženog civilnog društva i na stimulisanju povoljnog okruženja i kulture za rad i razvoj civilnoga sektora.

Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog drustva (TACSO 1) počeo je sa radom u avgustu 2009 godine, produžen je 2011. godine, i zvanično je završio sa radom u avgustu 2013. Projekat TACSO 2 počeo je u avgustu 2013. i radiće do avgusta 2017. godine.

TACSO projekat je dio programa Podrška civilnom drustva (Civil Society Facility - CSF) koji je mehanizam Evropske unije (EU) koji podržava organizacije civilnoga društva (OCD) u zemljama koje još nisu članice EU. OCD igraju ključnu ulogu prema shvatanju EU, pošto se na njih gleda kao na važne aktere u podržavanju procesa pridruženja. Cilj CSF programa je da ojača civilno društvo kako bi organizacije bile u stanju da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji, i da bi vremenom stekle potrebnu snagu da utiču na politike I procese donošenja odluka.

TACSO 2 će nastaviti da radi u skladu sa pravcima i aktivnostima uspostavljenim tokom prve četiri godine, ali postoje četiri teme koje će biti u središtu svih projektnih aktivnosti:

  1. Dalje jačanje uloge civilnog društva u nacionalnim procesima demokratizacije i pridruživanja;
  2. Unaprijeđenje komunikacije i vidljivosti doprinosa civilnoga sektora razvoju društva;
  3. Podrška u otkrivanju novih strategija i pristupa za mobilisanje sredstava potrebnih da bi se civilnom društvu obezbjedila održivost i razvoj; i
  4. Poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za aktivnosti civilnog društva.

TACSO 2 će funkcionisati u okviru glavne komponente programa Ljudi ljudima (P2P) za izgradnju kapaciteta i vidljivosti organizacija civilnog društva, kao i podrška  CSF.

Za više informacija o TACSO 2 projektu, preuzmite našu brošuru i Informativni list.

Za više informacija o naše prve četiri godine, molim vas pogledajte našu brošuru 2010 i brošuru 2012.