Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta je TACSO?

Misija TACSO projekta je da unapredi i poboljša kapacitete i akcije organizacija civilnog društva, kao i njihovu demokratsku ulogu. Kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i tehničke pomoći, TACSO teži da potpomogne stvaranje osnaženog civilnog društva i da doprinese razvoju okruženja i kulture koji podržavaju rad OCD.

Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog drustva (TACSO 1) počeo je sa radom u avgustu 2009 godine, produžen je 2011 godine, i zvanično je završio sa radom u avgustu 2013. Projekat TACSO 2 počeo je u avgustu 2013. i radiće do avgusta 2017. godine.

TACSO projekat je deo programa Podrška civilnom drustva (Civil Society Facility - CSF) koji je mehanizam Evropske unije (EU) koji podržava organizacije civilnoga društva (OCD) u zemljama koje još nisu članice EU. OCD igraju ključnu ulogu prema shvatanju EU, pošto se na njih gleda kao na važne aktere u podržavanju procesa pridruženja. Cilj CSF programa je da ojača civilno društvo kako bi organizacije bile u stanju da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji, i da bi vremenom stekle potrebnu snagu da utiču na politike i procese donošenja odluka.

TACSO 2 će nastaviti da radi u skladu sa pravcima i aktivnostima uspostavljenim tokom prve četiri godine, ali postoje četiri teme koje će biti u središtu svih projektnih aktivnosti:

  1. Dalje jačanje uloge civilnog društva u nacionalnim procesima demokratizacije i pridruživanja;
  2. Unapređenje komunikacije i vidljivosti doprinosa civilnoga sektora razvoju društva;
  3. Podrška u otkrivanju novih strategija i pristupa za mobilisanje sredstava potrebnih da bi se civilnom društvu obezbedila održivost i razvoj; i
  4. Poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za aktivnosti civilnog društva.

TACSO 2 će sprovoditi sledeće glavne komponente: program People 2 People (P2P), program izgradnje kapaciteta OCD, vidljivost OCD, i podršku EU programu CSF (podrška civilnom društvu u IPA zemljama).

Za više informacija o TACSO 2, molimo pogledajte našu brošuru i info list.

Za više informacija o prve četiri godine rada TACSO projekta, molimo pogledajte našu brošuru iz 2010 godine ili brošuru iz 2012 godine